VYSKUM.info

Prezrite si krátky video dokument

Veríme, že naše úsilie prinesie významné výsledky v oblasti ochrany životného prostredia a obnovy postihnutých oblastí. Sme odhodlaní pokračovať v našej misii a spolupracovať s moldavskými orgánmi a obyvateľmi, aby sme dosiahli trvalo udržateľné a zdravé prostredie pre všetkých.

Testovanie doby rozkladu dózy v pôde.

Skládka odpadu Tambula

Za malou dedinkou Tambula je kopa zmiešného odpadu. Aplikovali sme tam rôzne druhy húb a aktuálne ich pozorujeme.

Skládka odpadu Tambula v Moldavsku predstavuje vážny problém pre životné prostredie a verejné zdravie. Aby sme sa vysporiadali s touto výzvou, sme zaviedli inovatívnu metódu dekontaminácie na báze húb, ktorá nám umožňuje účinne a trvalo odstraňovať znečistenie a obnovovať túto postihnutú oblasť.

Dekontaminácia ropného produktu Mazut

Poľnohospodárske družstvo bolo za čias Sovietskeho zväzu vykurované mazutom, taktiež sušenie obylia bolo prostredníctvom mazutu. Našli sme pozostatky cisterien s vytečeným mazutom do okolitého prostredia. Aplikovali sme tam huby a miesto monitorujeme.
Nalievanie vysterilizovaného Agaru do Petriho misiek.

V Moldavsku sme svedkami problému s kontamináciou ropného produktu Mazut, ktorý vážne ohrozuje životné prostredie a zdravie obyvateľov. Aby sme čelili tejto výzve, zaviedli sme inovatívne opatrenia na dekontamináciu Mazutu a obnovu postihnutých oblastí.

Sadby 4 druhov húb.

Uvedomujeme si význam ochrany prírody a životného prostredia. Tieto technológie zahŕňajú fyzikálne, chemické a biologické metódy, ktoré sú navrhnuté tak, aby minimalizovali negatívne dopady na životné prostredie.

Naše profesionálne tímy pracujú s najnovšími technológiami a vykonávajú dekontamináciu Mazutu v súlade s prísne stanovenými environmentálnymi normami. Ich cieľom je odstrániť škodlivé znečisťujúce látky a obnoviť postihnuté oblasti tak, aby sa mohli vrátiť do svojho pôvodného stavu.

Okrem toho spolupracujeme s miestnymi orgánmi, výskumnými inštitúciami a obyvateľmi, aby sme zabezpečili trvalú udržateľnosť a sledovanie účinkov našich opatrení. 

Sme hrdí na to, že sme schopní poskytnúť Moldavsku riešenia, ktoré pomáhajú zmierniť dopad ropných katastrof a chrániť životné prostredie pre súčasnú aj budúce generácie.

Výskum a aplikácia húb v ekológii v Moldavsku je realizovaný Rozvojovým programom OSN (UNDP) prostredníctvom Slovak Challenge Fund, s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Partnerstvo pre efektívnu rozvojovú spoluprácu a ciele trvalo udržateľného rozvoja medzi Slovenskou republikou a Rozvojovým programom OSN.