VYSKUM.info

Privacy policy
Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV​

English version

platné od 01.10.2023

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

H3 - Máte ďalšie nápady na spoluprácu?

H4 - Máte ďalšie nápady na spoluprácu?

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov občianskeho združenia

DUUGY, o.z.

Sídlo:

Hradská 50, Bratislava Slovenská republika

IČO:

54317444 

Registrácia:

v registri neziskových organizácií vedeného Ministerstvom vnútra SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-63046

SK NACE:

94992 Činnosti záujmových organizácii

Telefonický kontakt:

+421 903 243 910

E-mailový kontakt:

vy****@vy****.info

(ďalej len „DUUGY, o.z.“)

DUUGY, o.z. spracúva osobné údaje na tieto účely:

 1. Realizácia programov

Pre plnenie zmlúv o poskytovaní pomoci a podpory a pre činnosti potrebné pred uzatvorením zmluvy sú nevyhnutné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a/alebo v zmluve.

Ide o pomoc a podporu:

 • Pri výskumnej činnosti týkajúcej sa riešení pre zdravie a ekológiu
 • pri verejnoprospešnej činnosti
 • v sociálnej núdzi,
 • pomocou charitatívnych projektov 
 • pri organizovaní dobrovoľníctva,
 • pri školiacej činnosti
 • pri organizovaní podujatí

Bez týchto údajov by sme naše programy nedokázali zrealizovať. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len podľa potreby daného programu, napr. hodnotiteľom grantových výziev, mentorom, školiteľom, tlmočníkom, spolupracujúcim partnerom, garantom, prípadne vo veľmi obmedzenom rozsahu aj zriaďovateľom nadačných fondov alebo darcom programu, najmä inštitúcií. Pretože nám záleží na transparentnosti, náš účet je transparentný. V niektorých prípadoch môžu byť darci ak s tým súhlasia pravidelne informovaný o našich aktivitách a činnosti.

 1. Informovanie o aktivitách a novinkách

Poskytujeme vám pravidelné informácie o tom, čo máme v DUUGY, o.z.. nové, na akých akciách nás môžete stretnúť, čo pripravujeme, vhľad cez audiovizuálne diela do našich projektov a tiež aktuality z tém transparentnosti a vzdelávania. V tomto prípade spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, pracovisko, pozícia.

Údaje nie sú párované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránok DUUGY, o.z. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania noviniek je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailChimp. Na zasielanie elektronických newslettrov používame taktiež aplikáciu MailChimp. MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. Údaje uložené pri registrácii budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocked Science Group, LLC v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na tejto webstránke. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie.

Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť a to kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktorý sa nachádza v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete. Svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť aj e-mailom na vy****@vy****.info.

 1. Používanie webstránok

Webstránky, ktoré spravuje DUUGY, o.z. využívajú:

 • tzv. súbory „cookies“, čo sú malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania našich webstránok a zlepšovanie služieb, ktoré vám tieto webstránky poskytujú. Cookies okrem toho slúžia aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k menovaných webstránkam. Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača.
 • nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania týchto webstránok. Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev menovaných webstránok DUUGY, o.z.) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. DUUGY, o.z. používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Vaše údaje sú použité výlučne na analýzu využívania menovaných webstránok, ktoré spravuje DUUGY, o.z. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.

Zásady sa nevzťahujú na žiadne ďalšie webstránky, ktoré sú spravované inými organizáciami, partnermi DUUGY, o.z. či akýmikoľvek inými tretími stranami, ktoré sa riadia vlastnými zásadami.

 1. Mapovanie

Pre zmapovanie osobností, modelov a prístupov v oblasti výskumu a vzdelávania spracúvame v niektorých prípadoch aj osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytli na tento účel.

 1. Organizovanie online meetingov, podujatí, webinárov a konferencií prostredníctvom platformy Zoom

Používame nástroj „Zoom“ na uskutočňovanie online mítingov, podujatí, videokonferencií a / alebo webinárov (ďalej len „online míting“).

„Zoom“ je služba spoločnosti Zoom Video Communications, Inc., ktorá má sídlo v USA. Pokiaľ používate webovú stránku „Zoom“, za spracovanie údajov je zodpovedný poskytovateľ „Zoom“. Návšteva webovej stránky je potrebná iba na použitie „Zoom“, aby ste si mohli stiahnuť softvér na použitie „Zoom“. „Zoom“ môžete tiež použiť, keď zadáte príslušné ID mítingu a prípadne akékoľvek ďalšie prístupové údaje pre míting priamo v aplikácii „Zoom“. Ak nechcete alebo nemôžete používať aplikáciu „Zoom“, základné funkcie môžete využiť aj prostredníctvom verzie prehliadača, ktorú nájdete aj na webovej stránke „Zoom“.

Rozsah spracúvaných osobných údajov závisí od toho, ktoré údaje vytvoríte pred alebo počas účasti na „online mítingu“. Spracovávajú sa tieto osobné údaje:

 • Informácie o používateľovi: meno, priezvisko, telefón (voliteľné), e-mailová adresa, heslo (ak sa nepoužíva „Single Sign-On“), profilový obrázok (voliteľné), oddelenie (voliteľné)
 • Metadáta mítingu: predmet, popis (voliteľné), adresy IP účastníka, informácie o zariadení / hardvéri. Na nahrávanie (voliteľné): súbor MP4 všetkých videozáznamov, zvukových a prezentačných záznamov, súbor M4A všetkých zvukových záznamov, textový súbor – online chatu mítingu.
 • Pri používaní cez telefón: informácie o prichádzajúcom a odchádzajúcom telefónnom čísle, názve krajiny, čase začiatku a konca. Ak je to potrebné môžu sa ukladať ďalšie údaje o pripojení, napr. adresa IP zariadenia.
 • Textové, zvukové a obrazové údaje: Počas „online mítingov“ môžete mať možnosť využiť funkcie chatu, otázok alebo ankety. V tomto ohľade sa zadané textové položky spracúvajú, aby sa zobrazili v „online mítingu“ a prípadne sa zaznamenali. Aby sa umožnilo zobrazovanie videa a prehrávanie zvuku, údaje z mikrofónu koncového zariadenia a ľubovoľnej videokamery koncového zariadenia sa počas stretnutia zodpovedajúco spracovávajú. Fotoaparát alebo mikrofón môžete kedykoľvek vypnúť alebo zapnúť pomocou aplikácie „Zoom“.

Ak sa chcete zúčastniť „online mítingu“ alebo vstúpiť do „mítingovej miestnosti“, musíte uviesť aspoň svoje meno.

Rozsah spracovania

Používame „Zoom“ na „online mítingy“. Ak budeme chcieť „online mítingy“ zaznamenať/nahrávať, budeme vás vopred transparentne informovať a v prípade potreby požiadame o váš súhlas. Skutočnosť, že sa vyhotovuje záznam, sa vám zobrazuje aj v aplikácii „Zoom“. Nahrávané záznamy môžeme ďalej šíriť, na túto okolnosť budete vopred upozornený.

V prípade, že súčasťou online mítingu je možnosť kladenia otázok, môžeme tiež spracovať otázky účastníkov za účelom zaznamenávania a ďalšieho spracovania.

Ak ste zaregistrovaný v „Zoome“ ako užívateľ, môžete si na „Zoom“ uložiť správy o „online mítingoch“ (stretnutie s metadátami, údaje o telefonickom pripojení, otázky a odpovede z webinárov, ankety z webinárov) až na obdobie jeden mesiac.

Možnosť softvérových „sledovaní pozornosti“ („sledovanie pozornosti“) v nástrojoch „online míting“, ako napríklad „priblíženie“, je deaktivovaná.

Príjemca / prenos údajov

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s účasťou na „ online mítingoch“, sa spravidla neposkytujú tretím stranám, pokiaľ nie sú určené na prenos. Upozorňujeme, že obsah „online mítingov“, pokiaľ sú nahrávané sa používa na komunikáciu informácií s partnermi, verejnosťou, zainteresovanými stranami alebo tretími stranami, a preto sú určené na ďalšie spracovanie.

Spracovanie údajov mimo Európskej únie

Ostatní príjemcovia: Poskytovateľ „Zoom“ nevyhnutne získa vedomosti o vyššie uvedenom. Údaje, pokiaľ sú poskytované v súvislosti so zmluvou o spracovaní objednávok s názvom „Zoom“.

Primeraná úroveň ochrany údajov je zaručená certifikáciou „Ochrana súkromia“ spoločnosti Zoom Video Communications, Inc., Podmienky spracúvania osobných údajov užívateľov produktov Zoom sú k dispozícii tu: https://zoom.us/en/privacy.html.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a iné) alebo po dobu podľa registratúrneho plánu DUUGY, o.z.

Zverejňovanie

Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne alebo pri registrácii do programu:

 • na webstránkach a sociálnych sieťach DUUGY, o.z. 
 • na webstránkach a sociálnych sieťach partnerov programov
 • v masovokomunikačných médiách.

Pomáha nám to informovať verejnosť o našich aktivitách a pre väčšiu transparentnosť aj získavať ďalšie prostriedky na našu verejnoprospešnú činnosť.

Cezhraničný prenos (prenos mimo EÚ)

V prípade prenosu do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany overujeme, či má daná inštitúcia alebo spoločnosť zaručenú primeranú úroveň ochrany osobných údajov napr. cez US Privacy Shield.Cezhraničný prenos osobných údajov je výnimočne realizovaný tiež v prípade, ak nás k tomu viaže zmluva, aj vtedy overujeme primeranú úroveň ochrany údajov.

Vaše práva (práva dotknutej osoby):

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

DUUGY, o.z. prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, pričom vzala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík. 

Kontakty

Telefonický kontakt: +421 903 243 910
E-mailový kontakt: vy****@vy****.info
Web stránka: www. vyskum.info
Adresa: Hradská 50, 821 07 Bratislava

 

Privacy Policy

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://vyskum.info.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.