VYSKUM.info

Huby rozkladajúce odpad
a niektoré plasty

Huby rozkladajúce odpad​

Ekologické riešenia

Huby sú úžasné organizmy so schopnosťou rozkladať a recyklovať odpad. Ich významná úloha v ekosystémoch spočíva v tom, že dokážu efektívne odbúravať organický materiál a transformovať ho na živiny, ktoré môžu slúžiť ako zdroj pre ďalšie životné formy. Huby, rozkladajúce odpad, sú prírodní recykléri, ktorí hrajú dôležitú úlohu pri udržiavaní rovnováhy v prírode a znižovaní množstva odpadu. Ich jedinečné enzýmy a metabolické procesy im umožňujú efektívne odbúravať organické zlúčeniny a zabezpečovať tak dekompozíciu odpadu. S pomocou týchto húb je možné dosiahnuť udržateľnejšie a ekologickejšie spôsoby spracovania odpadu.

Degradácia plastov hubami

Mnoho štúdií uvádza pozoruhodnú schopnosť určitých mikroorganizmov vrátane baktérií a húb rýchlo degradovať biologicky odbúrateľné polyméry na báze bio- i fosílnych vlákien za stresových podmienok produkciou enzýmov a ich produktov [1, 3, 4, 22, 24, 26, 27, 31, 41, 45, 46, 55, 60, 64, 67, 73, 75, 76, 77]. Aj keď už bolo publikovaných veľa správ popisujúcich mikrobiálne spoločenstvá degradujúce chemické prísady, nie sú známe žiadne enzýmy pôsobiace na vysokomolekulárne polyméry polystyrén, polyamid, polyvinylchlorid, polypropylén, polyuretán na báze éteru a polyetylén. Tieto polyméry spolu tvoria viac ako 80% ročnej výroby plastov [14]. Mikrobiálna degradácia plastov je sľubná ekologická stratégia, ktorá predstavuje skvelú príležitosť na nakladanie s odpadovými plastovými materiálmi bez negatívnych dopadov [8]. Aktivita biodegradácie väčšiny enzýmov je vyššia v hubách ako v baktériách. Medzi rody húb patriaAspergillus, Cunninghamella, Mucor,Paecilomyces, Paraphoma, Penicillium, Phaenarochete, Pestalotiopsis a Pseudozyma [6, 35, 36, 51, 52, 61, 68, 80]. Bola testovaná schopnosť laserom indukovanej plazmy ako novej techniky na zvýšenie účinnosti degradácie plastového polyméru na báze škrobu hubami. Najúčinnejšou hubou pri degradácii plastového polyméru na báze škrobu bol Aspergillus niger [21]. Expozícia gama žiareniu mala za následok oslabenie väzieb, čo uľahčilo endofytickým hubám kolonizáciu polyméru [74]. Huby sa tiež podieľajú na biodegradácii plastov v morskom prostredí [15, 23, 34, 42, 56, 66, 82].

Biologicky odbúrateľný enzým degradujúci plasty (kutináza) z Aspergillus oryzae bol purifikovaný a charakterizovaný [38].

Biologicky odbúrateľné plasty sú citlivé na degradáciu enzýmami produkovanými mikroorganizmami vrátane baktérií, húb a rias [29]. Boli študované spoločenstvá húb na biologicky odbúrateľných plastoch – poly-(ϵ-kaprolaktóne) (PCL), poly-(butylénsukcináte) (PBS), poly-(butylénsukcináte a adipáte) (PBSA) a poly-laktide (PLA) v dvoch japonských pôdach [28]. Pleurotus ostreatus degraduje oxo-biologicky odbúrateľné plasty a produkuje plodnice pomocou tohto plastu ako substrátu [16, 17]. Teplota je prevládajúcim parametrom riadiacim degradáciu PLA hubami [63]. Pre zlepšenie biodegradácie biologicky odbúrateľných plastových mulčovacích fólií sa z povrchu rastlín izolovalo 1227 kmeňov húb a vyhodnotila sa schopnosť odbúravania mulčovacích fólií [32]. Väčšina kultivovateľných pôdnych húb, ktoré kolonizovali biologicky odbúrateľné mulče, patrila do čeľade Trichocomaceae (ktorá zahŕňa užitočné, patogénne a mykotoxické druhy rodov Aspergillus a Penicillium) [47].

Nylon 6 je jedným zo syntetických polymérov, ktoré majú veľké využitie v životnom prostredí a zistilo sa, že je to tvrdý plast na degradáciu. Podľa jednej štúdie ho môže degradovať Trametes versicolor [11].
PE je najhojnejším nerozložiteľným plastovým odpadom a predstavuje stálu a vážnu hrozbu pre celý ekosystém [78, 83]. Najlepším spôsobom, ako znížiť problém spôsobený polyetylénom, je jeho biodegradácia [79]. Mikroorganizmy vrátane Fusarium graminearum produkovali depolymerizujúce enzýmy počas biodegradácie PE prenosného vaku [20]. Schopnosť húb a druhov Streptomyces napadnúť degradovateľné plasty sa skúmala v štúdiách kultivácie v čistej pretrepávacej banke. Odbúrateľným plastom použitým v tejto štúdii boli jednorazové polyetylénové vrecká obsahujúce 6% škrobu [18]. Peroxidáza mangánu je kľúčovým enzýmom pri degradácii polyetylénu hubami degradujúcimi lignín [25]. Najefektívnejšie hubové izoláty zhoršujúce PE boli identifikované ako Aspergillus terreus a Aspergillus sydowii pomocou morfologických kľúčov aj pomocou molekulárnych nástrojov [65]. Účinnosť mikrobiálnych druhov z mangrovových pôd pri degradácii plastov a polyetylénu sa analyzovala v trepačkových kultúrach. Aspergillus glaucus degradoval za jeden mesiac 28,80% polyetylénu a 7,26% plastov [30]. Posledné údaje ukázali, že biodegradácia odpadu LDPE s vybranými mikrobiálnymi kmeňmi sa stala životaschopným riešením. Z biologických činiteľov sú mikrobiálne enzýmy jedným z najsilnejších nástrojov na biodegradáciu LDPE [30]. Hubové kmene kolonizovali povrch LDPE a spôsobili určité fyzické zmeny [57]. Z tuhého odpadu sa izolovalo osem kmeňov húb, ktoré boli identifikované. Všetky tieto kmene húb boli schopné priľnúť sa na povrch LDPE filmu a rásť v syntetickom médiu doplnenom 0,1% LDPE, pretože ho využívali ako jediný zdroj uhlíka a energie [33]. Na degradáciu polyetylénu za laboratórnych podmienok boli vybrané Aspergillus niger a A. japonicus. Aspergillus japonicus vykázal 12% degradačný potenciál v porovnaní s A. niger s 8% degradáciou za jednen mesiac [59]. Zistilo sa, že fyzikálno-chemicky ošetrené PE filmy sú účinnejšie degradované hubovými izolátmi ako neošetrené filmy [39]. Úroveň biodegradácie LDPE obalov s bakteriálnymi a plesňovými inokulami (vrátane rodu Aspergillus) z rôznych miest vzorkovania v Nairobi bola hodnotená za laboratórnych podmienok [49]. Boli izolované dva potenciálne plesňové kmene Penicillium oxalicum a Penicillium chrysogenum, ktoré majú schopnosť degradovať HDPE a LDPE [53]. Hodnotila sa schopnosť Phanerochaete chrysosporium zvýšiť biodegradáciu polyetylénového filmu v pôdnych mikrokozmoch [54]. PE môže byť tiež degradované Penicillium simplicissimum [84].
Osemtýždňová inkubácia PS s Cephalosporium sp. a Mucor sp. preukázala významný pokles hmotnosti PS [10]. Bazídiomycéty spôsobujúce bielu hnilobu boli schopné biodegradovať styrén (1-fenyletylén) štepené kopolyméry lignínu obsahujúce rôzne podiely lignínu a polystyrénu [44]. Plastové fólie PS boli mineralizované hubou Penicillium variabile. Predúprava ozonizáciou významne zvýšila biodegradáciu PS [81].
Niektorí autori uvádzajú použitie vláknitých húb na odbúravanie polyuretánu a uvádzajú tiež niektoré vlastnosti enzýmov, ktoré sú doň zapojené [37]. S degradáciou PU v rôznych pôdach súvisia rôzne huby, ale fyzikálny proces je nezávislý od typu pôdy [13]. Vysoký počet húb aj baktérií sa získal z biofilmov na kusoch polyesterového PU zakopaných v pôde, vrátaneNectria gliocladioides, Penicillium ochrochloron a Geomyces pannorum [5]. Izoláty Pestalotiopsis microspora boli jedinečne schopné rásť na polyesterovom PU ako jedinom zdroji uhlíka za aeróbnych aj anaeróbnych podmienok. Molekulárna charakterizácia tejto aktivity naznačuje, že serínhydroláza je zodpovedná za degradáciu polyesterového PU. Pšenica kolonizovaná hubamiNectria haematococca, Penicillium viridicatum, P. ochrochloron a Mucormycotina sp. zvýšila degradáciu PU v porovnaní s nekolonizovanou pšenicou [12]. Z plastových zvyškov pobrežia Zürišského jazera vo Švajčiarsku bolo izolovaných viac ako sto kmeňov húb, z ktorých iba tri – Cladosporium cladosporioides, Xepiculopsis graminea a Penicillium griseofulvum preukázali schopnosť odbúravať PU. Testovaná bola aj séria ďalších húb, s pôvodom iným ako z plastových zvyškov. Tu preukázali schopnosť odbúravať PU iba dve saprotrofné huby – Agaricus bisporus a Marasmius oreades [7]. Inkubácia PU s Aspergillus flavus viedla k 60,6% zníženiu hmotnosti PU [43].
Dospelo sa k záveru, že izolované kmene húbPhanerochaete chrysosporium, Lentinus tigrinus, Aspergillus niger a A. sydowii majú významný potenciál pre biodegradáciu plastov z PVC [2].
Je potrebné vziať do úvahy vplyv abiotických faktorov na materiálnu výkonnosť WPC [69, 70, 71]. Testovanie materiálových vlastností drevoplastových kompozitov (WPC) si vyžaduje adekvátne a časovo efektívne hodnotenie odolnosti proti kolonizácii a deštrukcii hubami [50]. Schopnosť húb spôsobujúcich bielu a hnedú hnilobu kolonizovať drevoplastové kompozity sa skúmala meraním úbytku hmotnosti a anatomických zmien. Materiál obsahujúci zmes polyetylénu s vysokou hustotou dreva 70/30 (HDPE) bol najnáchylnejší na napadnutie hubami, zatiaľ čo dva rôzne kompozity 50/50 drevo-HDPE zaznamenali malé alebo žiadne napadnutie. [40]. Huba Fuscoporia ferrea bola účinná pri povrchovej kolonizácii WPC, s vyšším úbytkom hmotnosti a dokonca s výskytom reprodukčných štruktúr po inkubačnej dobe [9]. Trametes versicolor produkoval významne vyššie úbytky hmotnosti na HDPE / topoľových kompozitoch, zatiaľ čo WPC na báze duglasky boli menej náchylné na túto hubu [19].